با مفهوم Might بیشتر آشنا شویم

Might Might.png یک وسیله اندازه گیری از توانایی کلی شما در بازی است و برای تعیین سطح مهارت خود در فهرست رتبه بندی بازیکنان استفاده می شود.

شما می توانید MightMight.png خود را با ساخت / ارتقاء ساختمان ها، ارتقاء سربازان، جادوها، با افزایش سطح قهرمانان، سطح مهارت قهرمانان و با تسطیح کتیبه هر قهرمانان، افزایش دهید.

شما می توانید Might Might.pngخود را با قربانی کردن قهرمانان در Heroes Altar و یا جایگزین کردن استعدادهای بالاتر با استعدادهای پایین تر، کاهش دهید.

تله ها و دیوارها تاثیری در بالا رفتن میزان Might Might.png شما ندارند .


- سطح مسابقات شما بر اساس Might شما تعیین می شود .
- عنوان شما بر اساس Might شما تعیین می شود .
- قسمت سفر قهرمان ها ( Heroes Expedition ) از طریق سطح Might شما تعیین می شود .

حداکثر میزان Might بدست آمده از طریق دسته ها

حداکثر Might به دست آمده از ساختمان ها = 5056 (ساخت و حداکثر ارتقا تمام ساختمان ها)
حداکثر Might به دست آمده از نیروها = 6280 (ساخت و حداکثر ارتقا تمام نیروها)
حداکثر Might به دست آمده از جادوها ( Spell) ها = 4875 (ساخت و حداکثر ارتقا تمام جادوها)

میزان Might به دست آمده از طریق ساختمان ها
Town Hall = مایت در هر سطح +50
Mana Mill = مایت در هر سطح +3
Gold Mine = مایت در هر سطح +3
Gold vault = مایت در هر سطح +3
Mana vault = مایت در هر سطح +3
Army Camp = مایت در هر سطح +5
Hero Altar = مایت در هر سطح +10
Hero Base = مایت در هر سطح +1
Basic Tower = مایت در هر سطح +5
Advanced Tower = مایت در هر سطح +10
Relic Hall = مایت در هر سطح +5
Guild Hall = مایت در هر سطح +10
Arena Building = مایت +5
Warehouse = مایت +1
Walls , bombsو Hero traps باعث ارتقا Might شما نمی شوند.

میزان Might به دست آمده از نیروها
ارتقاء تمام سربازان در مجموع میزان Might Might.png شما را 6820 بالا می برد . اگر هیچ الماسی جهت سرعت بخشیدن به روند ارتقا استفاده نشود، ارتقاء تمام سربازها به حداکثر سطح، تقریبا 391 روز (ارتقاء زمان) را می گیرد.

Might به دست آمده از سطح اول نیروها :

Guardian = سطح 5 نیرو +120

Hunter = سطح 5 نیرو +120

Pyromancer = سطح 5 نیرو +120

Treant = سطح 5 نیرو +120

Might به دست آمده از سطح دوم نیروها :

Hammer Dwarf = سطح 5 نیرو +400

Centaur = سطح 5 نیرو +400

Griffin = سطح 5 نیرو +400

Mecha Man = سطح 5 نیرو +400

Might به دست آمده از سطح سوم نیروها :

Savage Ogre = سطح 5 نیرو +1050

Shotgun Dwarf = سطح 5 نیرو +1050

Fairy Dragon = سطح 5 نیرو +1050

Ornithopter = سطح 5 نیرو +1050

میزان Might به دست آمده از جادوها
Arrow Rain = سطح 5 جادو +150

Restortation = سطح 5 جادو +225

Ares' Fervor = سطح 5 جادو +300

Windstorm = سطح 5 جادو +375

Guardian Angel = سطح 5 جادو +450

Meteor = سطح 5 جادو +525

Disaster = سطح 5 جادو +600

Ares' Frenzy = سطح 5 جادو +675

Phoenix Flight = سطح 5 جادو +750

Snowstorm = سطح 5 جادو +825