Trophy.png Ranking یا رتبه بندی
Rank یا همان رتبه بندی به معنای نشان دهنده سطح بازی هر بازیکن می باشد . این رتبه بندی که به صورت یک عدد در جلود نماد های آتش Fire.png و مایت Might.png قرار می گیرد .
3 سطح و رده مختلف رتبه بندی در بازی وجود دارد که میزان فعالیت و درجه شما را در آن قسمت ها نشان می دهد که شامل رتبده بندی شخصی ، رتبه بندی در آرنا ( Arena ranking ) و رتبه بندی تیم و یا گروه شما ( Guild ranking ) معرفی شده است .


رتبه بندی شخصی
Rankingsbanner.png
این امتیاز کلی هر بازیکن است که در بورد اصلی قرار می گیرد . این عدد موقعیت رتبه شماست که از طریق فعالیت و بالا بردن میزان آتش Fire.png و مایت Might.png خود بدست می آید .

Overall_ranking.jpg

رتبه بندی در آرنا
Arenabanner.png
با فعالیت در این قسمت می توانید رتبه مناسبی برای خود به دست آورید که در نتیجه فعالیت شما ، در هر ساعت می توانید میزان قابل توجهی HBHB.png برای خود ذخیره کنید .
Arena_rankings.jpg

رتبه بندی گروه
Guildsbanner.png
عددی که در قسمت بالا در کنار نام گروه شما است نشان دهنده رتبه گروهی است که شما در آن عضویت دارید . این عدد میزان قدرت و فعالیت اعضای شما را نشان می دهد که در کنار آن میزان اعتبارات گروه شما نیز مشخص می باشد .
Guild_rankings.jpg

نکته ها

شما می توانید سایر بازیکنان را فهرست کنید / جستجو کنید و با چک کردن قسمت پایین سمت راست صفحه رتبه بندی، با کلیک بر روی جستجو و تایپ کردن صفحه رتبه بندی بازیکن، پایگاه خود را مشاهده کنید.
Search_button.png

از طریق رتبه بندی کلی، بازیکنان دیگر از طریق جستجوی هر بازیکن ، می توانند با مشاهده زمین بازی آن اقدام به حمله نمایند که از طریق زدن دکمه "حمله" که در کنار سمت راست بازیکن است ، رخ می دهد .
Attack-view_buttons.png

از طریق مرور در رتبه بندی کلی، می توانید بازیکنان دیگر را به عنوان دوستان خود اضافه کنید.