Athene

Athene.jpg

این هیرو ، یک قهرمان افسانه ای است که از طریق خرج کردن الماس های خود ( Gem Roll ) به دست می آید .

اطلاعات مهارت شخصی هیرو
Skill_Light's_Rite.png
نام مهارت : Light's Rite

تخفیف [80٪ الی 270٪] میزان آسیب رسانی ( ATK DMG ) به اهداف نزدیک خود در یک منطقه هر 0.2s به مدت زمان 5 ثانیه خواهد داشت . می تواند باعث افزایش ( ATK SPD ) سرعت حمله 5 هیروی نزدیک خود به میزان [18٪ الی 60٪] به مدت 5 ثانیه شود که در این زمان آنها بین [15 الی 52] انرژی را به دست می آورند.


*** مدت زمان بازیابی و استفاده مجدد از این مهارت 6 ثانیه می باشد . ***
*** این هیرو در مقابل Silence و وضعیت Calamity ایمن است . ***

اطلاعات بیشتری در مورد بهترین Talent های مورد استفاده هنوز در دسترس نیست .

این پست آپدیت می شود .